شماره صندلی امتحانات

1398/10/21 شنبه

یکشنبه 1398/10/22
 

ردیف

آزمون کاغذی

آزمون الکترونیکی

1

مشاهده شماره صندلی ساعت 8:30

مشاهده شماره صندلی ساعت 8:30

2

مشاهده شماره صندلی ساعت 11

مشاهده شماره صندلی ساعت 11

3

مشاهده شماره صندلی ساعت 13:30

مشاهده شماره صندلی ساعت 13:30

از شماره 1 تا 315 سوله امتحانات

از شماره 501 تا 560 ساختمان شهید مطهری- کلاس 206 یا 209 (الکترونیکی)
 
 
 
امتیاز دهی