1400/6/7 یکشنبه

مدارک تشکیل پرونده وام دانشجویی (صندوق رفاه دانشجویان)

۱- اصل سند تعهدنامه جدید محضری و ۲ سری کپی

۲ – تصوير آخرين حكم كارگزيني ضامن ۲ سري (ضامن بايد كارمند رسمي يا پيماني و يا قراردادي بالاي پنج سال خدمت ادارات دولتي باشد)

3– گواهي كسر از حقوق براي ارشد مبلغ 3۰۰ ميليون ريال و براي كارشناسي ۱۵۰ ميليون ريال خطاب به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات وفناوري

۴– كپي شناسنامه (تمام صفحات) ۲ سري

۵– كپي كارت ملي (پشت و رو) ۲ سري

6– كپي كارت كارت دانشجويي ۲ سري

۷ – كپي شناسنامه و كارت ملي ضامن

۸ – فرم هاي تكميل شده ثبت نام

۹ – پوشه سفيد ۱ عدد