1396/2/18 دوشنبه

آدرس و تلفن تماس:

استان همدان - شهرستان ملایر - بلوار شهید بهشتی -جنب بوستان کوثر -
 تلفن 08133344447 - 08133344448- فکس 08133341477

کروکی:کانال اطلاع رسانی اخباردانشگاه:
  http://telegram.me/pnumalayer

شماره تلفن های واحد های دانشگاه:

110
 حسین ترک
کارشناس مالی
101
33351003
33338283
فرزانه درویشی
دفتر ریاست
125
126
محمود احمدی
امین اموال
انبار
 
33341477
فکس
127
فریده جعفری
تایپ
102
33351005
کیومرث حاتمی کیا
آموزش
128
خواهران
بسیج
104
ندا آقایی
فرزانه اسدیان
فارغ التحصیلان
 
129
33347989
 
برادران
119
33348806

107
داود کرمی

مهدی کریمی
  رایانه   
105
محمود جعفری
پذیرش و ثبت نام
مهین هاشمی
139
 
آبدارخانه
103
33341664
نسرین گودرزی
تحصیلات تکمیلی
132
33334448
 
نگهبانی
134
مهدی روستایی
(مسئول برنامه ریزی)
برنامه ریزی/امور کلاس ها
106
33332488
علیرضا سهرابی
(مسئول امور کلاس ها)
133
 
انجمن علمی
110
محمد صادقی
دبیرخانه
141
سعید کیانپور
هیات علمی
120
33351004
داود ملکی
امور مالی
142
مرتضی مرادی
143
آذر جهانیان
144
امیرحسین مروتی معز
112
مجتبی سلمانی
145
حمیدرضا اکبری کیا
146
ابراهیم مختارنبی
121
اعظم افشاری
147
مریم بخشش
115
33350510
محمدرضا قزوینی
 (مسئول امور اداری و روابط عمومی)
اداری
148
زینب انجم شعاع
149
ملیکا حامیان
122
فاطمه فرجی
(کارشناس اداری)
150
اکبر شاملو
151
داود شیخی
123
رسول حاتمی
(کارشناس اداری)
117
118
33334777
خانم ونایی
نهادرهبری
116
کبری ونائیان
کتابخانه
135
33334447
فهیمه سادات حسینی
مسئول امتحانات و کاربر ارشد
109
33349549
محمد کریمی
امور دانشجویی
109
33349549
محمد کریمی
 
امورفرهنگی و تربیت بدنی
ابراهیم مومنی
111
33338284
زهرا باقری
مشاوره
113
ابوالقاسم فرجی
بایگانی
 
 
 
114
33349575
مهدی پورحامدی
حراست