1396/6/16 پنجشنبه
   


 

• انجام امور ثبت نام و راهنمایی جهت انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان جدید در هر سال تحصیلی بر اساس آخرین دستور العمل های بخشنامه های مربوطه ،دریافت مدارک و برابر با اصل نمودن مدارک و پیگیری امور مربوط به رفع نواقص
• راهنمایی در انتخاب واحد دانشجویان قدیم در هر نیمسال تحصیلی با توجه به آیین نامه آموزشی
• راهنمایی دانشجویان در خصوص آیین نامه آموزشی
• انجام امور مربوط به معادلسازی دروس دانشجویان جدید الورود و ارسال به مرکز استان جهت تآیید و نتیجه نهایی
• انجام امور مربوط به تغییر رشته (به صورت عادی یا بخشنامه مندرج)تا حصول نتیجه
• انجام کلیه امور مربوط به لغو عدم مراجعه ،انصراف از تحصیل ،افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول تا حصول نتیجه
• انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات از قبیل مهمان موقت ،مهمان دائم ،انتقال دانشجویان از این مرکز به سایر مراکز و بالعکس تا حصول نتیجه
• صدور انجام گواهی های تحصیلی و دانشجویی و معرفی نامه به سایر ارگانها و نهادها
• پیگیری و اعلام نمرات اعلام نشده
• ارسال کارنامه و یا ریز نمرات دانشجویان به سایر موسسات آموزشی و سازمانهای متقاضی
• پیگیری و اقدام هر گونه مکاتبه در خصوص اعلام شماره دانشجویی، کسر کارت آزمون ،مغایرت های شناسنامه ای و مغایرت معدل
• تعیین آخرین وضعیت دانشجویان از قبیل :اخراج به علت اتمام سنوات ، انصراف ، عدم مراجعه و فارغ التحصیلی
• تهیه لیست و آمار تکدرس و برگزاری آزمون تا حصول نتیجه
• تهیه لیست دروس ارائه شده همراه با آمار دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی
• بررسی صورتجلسه امتحانات رشته مربوطه و ثبت غایبین در سیستم
• اعلام انواع آمار دانشجویی
• بررسی ایمیل های دیدگاه و پاسخ دهی مناسب در مدت زمان معین
• انجام سایر امور آموزشی محوله از طرف مسئول آموزش
• معرفی دروس ارائه شده در سیستم گلستان قبل از انتخاب واحد هر نیمسال
• اعلام فراغت دانشجوی فارغ التحصیل به امور فارغ التحصیلان