1396/6/16 پنجشنبه
شرح وظایف آموزش :

 • انجام امور ثبت نام و راهنمایی جهت انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان جدید در هر سال تحصیلی بر اساس آخرین دستور العمل های بخشنامه های مربوطه ،دریافت مدارک و برابر با اصل نمودن مدارک و پیگیری امور مربوط به رفع نواقص

 • راهنمایی در انتخاب واحد دانشجویان قدیم در هر نیمسال تحصیلی با توجه به آیین نامه آموزشی

 • راهنمایی دانشجویان در خصوص آیین نامه آموزشی

 • انجام امور مربوط به معادلسازی دروس دانشجویان جدید الورود و ارسال به مرکز استان جهت تآیید و نتیجه نهایی

 • انجام امور مربوط به تغییر رشته (به صورت عادی یا بخشنامه مندرج)تا حصول نتیجه

 • انجام کلیه امور مربوط به لغو عدم مراجعه ،انصراف از تحصیل ،افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول تا حصول نتیجه

 • انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات از قبیل مهمان موقت ،مهمان دائم ،انتقال دانشجویان از این مرکز به سایر مراکز و بالعکس تا حصول نتیجه

 • صدور انجام گواهی های تحصیلی و دانشجویی و معرفی نامه به سایر ارگانها و نهادها

 • پیگیری و اعلام نمرات اعلام نشده

 • ارسال کارنامه و یا ریز نمرات دانشجویان به سایر موسسات آموزشی و سازمانهای متقاضی

 • پیگیری و اقدام هر گونه مکاتبه در خصوص اعلام شماره دانشجویی، کسر کارت آزمون ،مغایرت های شناسنامه ای و مغایرت معدل

 • تعیین آخرین وضعیت دانشجویان از قبیل :اخراج به علت اتمام سنوات ، انصراف ، عدم مراجعه و فارغ التحصیلی

 • بررسی صورتجلسه امتحانات رشته مربوطه و ثبت غایبین در سیستم

 • تهیه لیست و آمار تکدرس و برگزاری آزمون تا حصول نتیجه

 • تهیه لیست دروس ارائه شده همراه با آمار دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

 • اعلام انواع آمار دانشجویی

 • بررسی ایمیل های دیدگاه و پاسخ دهی مناسب در مدت زمان معین

 • اعلام فراغت دانشجوی فارغ التحصیل به امور فارغ التحصیلان

 • انجام سایر امور آموزشی محوله از طرف مسئول آموزش

 • معرفی دروس ارائه شده در سیستم گلستان قبل از انتخاب واحد هر نیمسال