1396/2/18 دوشنبه
نام:
محمد رضا
نام خانوادگی:
قزوینی
سمت:
مسئول روابط عمومی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد جغرافیا
شماره تماس:
08133350510 داخلی 115
ایمیل: