1396/2/17 یکشنبه


 
نام: حسین
نام خانوادگی: ترک
سمت: مدیر امور اداری
شماره تماس: مستقیم(08133350510) داخلی(121)
نام: محمود
نام خانوادگی: جعفری
سمت: رئیس اداره خدمات آموزش
شماره تماس: مستقیم(08133351005) داخلی(102)
نام: کیومرث
نام خانوادگی: حاتمی کیا
سمت: کاربر ارشد، مسئول امتحانات
شماره تماس: مستقیم(08133334447)
نام: محمد
نام خانوادگی: ابراهیمی
سمت: کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام)
شماره تماس: داخلی(105)
نام: نسرین
نام خانوادگی: گودرزی
سمت: کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)
شماره تماس: مستقیم(08133341664) داخلی(103)
نام: فرزانه
نام خانوادگی: اسدیان
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(104)
نام: مهین
نام خانوادگی: هاشمی
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(152)
نام: ندا
نام خانوادگی: آقائی
سمت: کارشناس آموزش (برنامه ریزی)
شماره تماس: داخلی(135)
نام: داود
نام خانوادگی: ملکی
سمت: رئیس اداره اداری، مالی
شماره تماس: مستقیم(08133351004) داخلی(120)
نام: مجتبی
نام خانوادگی: سلمانی
سمت: کارشناس مالی (حسابدار)
شماره تماس: داخلی(112)
نام: علیرضا
نام خانوادگی: سهرابی
سمت: کارشناس اداری مالی (امین اموال)
شماره تماس: داخلی(105)
نام: مهدی
نام خانوادگی: روستایی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(119)
نام: محمد
نام خانوادگی: کریمی
سمت: رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی
شماره تماس: مستقیم(08133349549) داخلی(109)
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: مومنی
سمت: کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی
شماره تماس: داخلی(109)
نام: رسول
نام خانوادگی: حاتمی
سمت: رئیس اداره فناوری و اطلاعات
شماره تماس: داخلی(119)
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: قزوینی
سمت: کارشناس پژوهش و کارآفرینی - کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(159)
نام: فرزانه
نام خانوادگی: درویشی
سمت: مسئول دفتر ریاست
شماره تماس: مستقیم(08133338283) داخلی(101)
نام: فریده
نام خانوادگی: جعفری
سمت: ماشین نویس
شماره تماس: داخلی(127)
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: فرجی
سمت: بایگانی
شماره تماس: داخلی(113)
نام: کبری
نام خانوادگی: ونائیان
سمت: مسئول کتابخانه (کتابدار)
شماره تماس: داخلی(156)
نام: علیرضا
نام خانوادگی: اسکندری
سمت: دبیرخانه
شماره تماس: داخلی(110)
نام: مهدی
نام خانوادگی: خزایی
سمت: حراست
شماره تماس: مستقیم(08133349575) داخلی(114)
نام: یدا...
نام خانوادگی: قزوینی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: علی محمد
نام خانوادگی: ونائی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: مجتبی
نام خانوادگی: ونائی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: حسن
نام خانوادگی: نیکخواه
سمت: خدمات
شماره تماس: داخلی(-)