1396/2/17 یکشنبه


 
نام: حسین
نام خانوادگی: ترک
سمت: امور اداری - کارپرداز
شماره تماس: داخلی(109)
نام: محمود
نام خانوادگی: جعفری
سمت: مسئول امتحانات
شماره تماس:  داخلی(121)
نام: کیومرث
نام خانوادگی: حاتمی کیا
سمت: مدیر اداری مالی
شماره تماس: مستقیم(08133351004) داخلی (159) 
نام: فرزانه
نام خانوادگی: اسدیان
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(104)
نام: مهین
نام خانوادگی: هاشمی
سمت: کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام)
شماره تماس: داخلی(105)
نام: ندا
نام خانوادگی: آقائی
سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(124)
نام: داود
نام خانوادگی: ملکی
سمت: مسئول وام دانشجویی
شماره تماس: داخلی(120)
نام: مجتبی
نام خانوادگی: سلمانی
سمت: کارشناس مالی (حسابدار)
شماره تماس: داخلی(112)
نام: علیرضا
نام خانوادگی: سهرابی
سمت: کارشناس آموزش - کارشناس مالی
شماره تماس: داخلی(131)
نام: مهدی
نام خانوادگی: روستایی
سمت: مسئول برنامه ریزی
شماره تماس: داخلی(134)
نام: محمد
نام خانوادگی: کریمی
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(152)
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: مومنی
سمت: کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی - کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(103)
نام: رسول
نام خانوادگی: حاتمی
سمت: رئیس اداره فناوری و اطلاعات
شماره تماس: داخلی(119)
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: قزوینی
سمت: امور کلاس ها - روابط عمومی 
شماره تماس: داخلی(106)
نام: کبری
نام خانوادگی: ونائیان
سمت: مسئول کتابخانه (کتابدار) - بایگانی
شماره تماس: داخلی(156) (113)
نام: علیرضا
نام خانوادگی: اسکندری
سمت: دبیرخانه - دفتر ریاست
شماره تماس: مستقیم (08133338283) داخلی(101)
نام: مهدی
نام خانوادگی: خزایی
سمت: مدیر آموزش - حراست
شماره تماس: مستقیم(08133349575) داخلی(114) (102)
نام: یدا...
نام خانوادگی: قزوینی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: علی محمد
نام خانوادگی: ونائی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: مجتبی
نام خانوادگی: ونائی
سمت: انتظامات
شماره تماس: داخلی(132)
نام: حسن
نام خانوادگی: نیکخواه
سمت: خدمات
شماره تماس: داخلی(-)