1394/5/31 شنبه


 
نام: محمود
نام خانوادگی: جعفری
سمت: رئیس اداره خدمات آموزش
شماره تماس: مستقیم(08133351005) داخلی(102)
نام: کیومرث
نام خانوادگی: حاتمی کیا
سمت: کاربر ارشد، مسئول امتحانات
شماره تماس: مستقیم(08133334447)
نام: محمد
نام خانوادگی: ابراهیمی
سمت: کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام)
شماره تماس: داخلی(105)
نام: نسرین
نام خانوادگی: گودرزی
سمت: کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)
شماره تماس: مستقیم(08133341664) داخلی(103)
نام: فرزانه
نام خانوادگی: اسدیان
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(104)
نام: مهین
نام خانوادگی: هاشمی
سمت: کارشناس آموزش (دانش آموختگان)
شماره تماس: داخلی(152)
نام: ندا
نام خانوادگی: آقائی
سمت: کارشناس آموزش (برنامه ریزی)
شماره تماس: داخلی(135)
نام: علیرضا
نام خانوادگی: سهرابی
سمت: کارشناس اداری مالی (امین اموال) - کارشناس پذیرش و ثبت نام
شماره تماس: داخلی(105)
نام: مهدی
نام خانوادگی: روستایی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(119)
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: مومنی
سمت: کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(109)
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: قزوینی
سمت: کارشناس پژوهش و کارآفرینی - کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: داخلی(159)