نیازمندیهای دانشجو
 

دانشگاه پیام نور استان همدان

1) دانشگاه پیام نور مرکز همدان                                                               
2) دانشگاه پیام نور مرکز ملایر                                                                                       
3) دانشگاه پیام نور مرکز بهار                                                                                         
4) دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند                                                                                     
5) دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان                                                                                  
6) دانشگاه پیام نور مرکز کبوتر آهنگ                                                                              
7) دانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد                                                                                      


8) دانشگاه پیام نور واحد قروه در جزین
9) دانشگاه پیام نور واحد فامنین
10) دانشگاه پیام نور واحد قهاوند
11) دانشگاه پیام نور واحد لالجین
12) دانشگاه پیام نور واحد دمق
13) دانشگاه پیام نور واحد صالح آباد


 
 
امتیاز دهی