1400/11/11 دوشنبه
نام:
محمد رضا
نام خانوادگی:
قزوینی
سمت:
مسئول پژوهش و کارآفرینی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد 
شماره تماس:
داخلی 159
ایمیل: