شرح وظایف واحد امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

1

امور مربوط به نمرات

2

همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم

3

کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها

4

قطعی کردن نمرات

5

انجام اصلاح سوابق نمرات

6

ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی

7

پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها

8

گزارش تصحیح اوراق امتحانات تشریحی تکدرس، ریزشی، معرفی به استاد، خودخوان، تابستان و بدون منبع

9

ارائه گواهی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان متقاضی

10

ثبت رأی کمیته انضباطی

11

توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید

12

دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات