1400/11/13 چهارشنبه
 
 
1 امور مربوط به نمرات
2 همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم
3 کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها
4 قطعی کردن نمرات
5 انجام اصلاح سوابق نمرات
6 ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی
7 پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها
8 گزارش تصحیح اوراق امتحانات تشریحی تکدرس، ریزشی، معرفی به استاد، خودخوان، تابستان و بدون منبع
9 ارائه گواهی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان متقاضی
10 ثبت رأی کمیته انضباطی
11 توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید
12 دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات