شرح وظایف واحد فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور مرکز ملایر


1

بررسی پرونده دانش آموختگان

2

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

3

ارسال پرونده به مرکز استان جهت تایید گواهینامه پایان تحصیلات

4

ارجاع پرونده به کارشناسان آموزش جهت رفع نواقص احتمالی

5

تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانشجو

6

بایگانی پرونده و سوابق کلیه دانش آموختگان

7

صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان

8

صدور گواهی اعلام وضعیت جهت دانش آموختگانی که پرونده آنها جهت فارغ التحصیلی تحویل این واحد شده

9

ارسال درخواست تاییدیه دانش نامه به مرکز استان وسازمان مرکزی