معرفی همکاران امور برنامه ریزی دانشگاه پیام نور مرکز ملایرنام:

مهدی

نام خانوادگی:

روستایی

سمت:

مسئول برنامه ریزی

تحصیلات:

مهندسی کامپیوتر

شماره تماس:

106  مستقیم 33332488

ایمیل:

نام:

حسین

نام خانوادگی:

ترک

سمت:

کارشناس برنامه ریزی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس:

106  مستقیم 33332488

ایمیل: