محل برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

دانشجویان گرامی

کلیه امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز ملایر، در سوله ورزشی دانشگاه و ساختمان شهید مطهری برگزار می گردد.