لیست پرونده های دارای کسری مدرک در واحد فارغ التحصیلان  دانشگاه پیام نور مرکز ملایر


دانشجویان گرامی که اسامی آنها در لیست زیر می باشد، پرونده آنها از واحد فارغ التحصیلان همدان برگشت داده شده است، خواهشمنداست هرچه سریعتر نواقص ذکر شده را برطرف نموده و در اختیار واحد فارغ التحصیلان قرار دهید.