نیازمندیهای دانشجو

1393/11/22 چهارشنبه

صدور تائیدیه تحصیلی
 

1- ارسال نامه سازمان متقاضی تاییدیه تحصیلی تحت عنوان دانشگاه پیام نور که دارای شماره ، تاریخ ، مشخصات دانشجو و نشانی سازمان متقاضی باشد .به آدرس دانشگاه پیام نور

2-رسید واریز وجه به مبلغ12000 ریال به حساب شماره بانکی  2178605606008 نزد بانک ملی ایران به نام دانشگاه پیام نور همدان 

3-تصویرگواهینامه موقت یادانشنامه پایان تحصیلات مربوط به د انش آموختگان

 
 
امتیاز دهی