اخبار آموزشی
 

-1 مراکز / واحدها در صورتیکه دانشجو واجد شرایط ذیل باشد و با عنایت به ضرایب تعیین شده در بند 2 نسبت به مهمان ( دائــــم ) دانشجو اقدام نماید . بررسی این موضوع برعهده شورای آموزشی مرکز می باشد

 . (1-1 ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی در صورتیکه محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج ، در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد

 . (2-1 فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود

 (3-1 بیماری خاص دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد

 . (4-1 معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد

 . (5-1 تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر وی به شهر دیگر با ارائه مستندات معتبر باشد

 

 . -2 مهمان موقت دانشجویان بدون در نظر گرفتن شرایط خاص (به شرط مجری بودن و تائید مراکز/واحد مبدا و مقصد) امکان پذیر است

. 3   براساس دستور هفتم مصوبات چهلمین نشست هیات امنای دانشگاه شهریه دانشجویان مهمان به شرح ذیل می باشد

 : (1-3 شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهرتهران با ضریب 2 محاسبه و اخذ گردد

 . (2-3 شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهای لواسان ، دماوند ، ری و حسن آباد با ضریب 8/1 محاسبه و اخذ می شود

 . 3-3 شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم از مراکز یانواحی پایین تر به بالاتر به غیر از شهرهای مذکور 1-2 تا 2-2 به ضریب 6/1 محاسبه و اخذ می شود . مهمان و مهمان دائم (کارشناسی(

 
 
امتیاز دهی