اخبار آموزشی
 
حذف اضطراری بعد از تاریخ حذف و اضافه تا دو هفته مانده به شروع امتحانات امکان حذف درس بدون ذخیره شهریه برای دانشجویان فراهم است .
 
 
امتیاز دهی