اخبار آموزشی

1393/12/10 يكشنبه

عدم رعایت پیش نیاز
 
مقرر گردید موضوع دانش آموختگانی که در نیمسالهای گذشته عدم رعایت پیش نیاز و عدم رعایت کف وسقف انتخاب واحد دارند، چنانچه هیچگونه اخطاری از طرف سیستم در هنگام انتخاب واحد به دانشجو اعلام نشده است، در شورای آموزشی استان بررسی و تصمیم گیری شود.
برای اطلاع بیشتر متن بخشنامه معاون محترم آموزشی را دانلود کنید
 
 
امتیاز دهی