اخبار آموزشی

1398/11/6 يكشنبه

فرمها( ارشد)
 
فرم 1تنظیم فرم رضایت آگاهانه پژوهش
فرم رضايت نامه 2
فرم  3فرم درخواست صدور  شناسه (کد) مصوبه  اخلاق کمیته اخلاق
فرم  4 قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش محور راساس آیین نامه کمیته اخلاق
 
 
امتیاز دهی