کلاس های الکترونیک
 
پشتیبانی کلاس های مجازی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

آقای محمد کریمی پاسخگوی مشکلات سیستمی تلفن 09210756247
آقای حاتمی کیا پاسخگوی مسائل آموزشی تلفن 09189494308
خانم آقایی پاسخگوی برنامه ریزی کلاس ها  تلفن 09365353384
خانم گودرزی پاسخگوی مسائل آموزش تحصیلات تکمیلی تلفن 09017495377
 
 
امتیاز دهی