رعایت پیش نیازهای درسی در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

1- دانشگاه موظف است برنامه های درسی مصوب را اجرا نماید و دانشجو نیز ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9 ترمه می باشد، (عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس است.)

 

2- اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه آموزشی و بخشنامه‌های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد. (فقط شامل دروسی که توسط گروه ها اعلام شده است)

 

3-  درصورت عدم قبولی دردرس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.

 

4- در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند در مواردی که در درسهای عمومی دانشجو غیبت نماید می تواند در قالب تبصره ماده 10 عمل نماید.

 

5- رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و نیز برنامه 9 ترمه انجام شود و اگر دانشجوی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است و نمی‌تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.

 

6- در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می‌تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و میانگین کل مطابق ضوابط سال ورود محاسبه می‌شود.

 

7- در آخرین نیمسال تحصیلی چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو در حدی است که میانگین کل (حداقل 12) او اجازه انتخاب تا 24 واحد درسی را می دهد و یا تعداد واحد کمتر دارد و میانگین کل وی اجازه انتخاب همه واحدها را می دهد از رعایت پیش نیاز معاف است.

 

8- در هر صورت رعایت پیش نیاز درسها بجز موارد تبصره ماده 10 و ترم آخر ضروری است.

 

9-  دانشجویان اقلیت‌های دینی می‌توانند دروس گروه معارف خود را بدون هیچ محدودیتی از بین دروس مندرج در جدول عمومی معارف اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نمایند.