ارزیابی تحصیلی در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

معیار های ارزیابی:

1- نمره درس بصورت عددی و بر معیار 0 تا 20 تعیین شده و نمره قبولی هر درس 10 می باشد.

چنانچه در درسی دانشجو مردود شود، دراولین فرصت ملزم به تکرار آن است، نمره کلیه درسها اعم از قبولی یا مردودی, در کارنامه ثبت خواهد شد.

 

2- در مواردی که نمره بصورت قبول یا مردود در کارنامه ثبت می شود نمره قبولی بشرح زبر خواهد بود:

- جبرانی 10

- درسهای نظری یا عملی 12

-  درسهای پروژه, کارورزی و کارآموزی 14

 

3- برگزاری آزمون پایان ترم الزامی است.

 

4- در درسهای نظری، اگر میان ترم منظور نشود یا میان ترم کمتر از پایان ترم باشد و یا خودخوان باشد نمره پایان ترم نمره نهایی است.

 

5- نمره درسهایی که دانشجو بصورت قبول یا مردود گرفته است در میانگین دانشجو محاسبه نمی شود.

 

6- نمره درسهای ترم تابستان، تکدرس و درس های پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور  می شود. و در سنوات دانشجو محاسبه نمی گردد.

 

7- اگر دانشجویی در هر ترم میانگین کمتر از 12 کسب نماید لازم است مرکز در کارنامه تک ترم تذکر لازم را برای دانشجو بدهد.

 

 8- دانشجویان ورودی 86 و قبل از آن که تا نیمسال دوم 86-85 مدرک دانش آموختگی دریافت نکرده اند در هنگام فارغ التحصیلی کلیه دروس مردودی آنها کد 3 می گیرد و در میانگین کل محاسبه نمی گردد.

 

9- برای دانشجویان ورودی 87 و پس از آن، اولین نمره مردودی هر درس به همراه نمره قبولی در میانگین کل محاسبه         می گردد.

 

10- کلیه امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل با احتساب دروس مردودی می باشد.

 

 

    میانگین نمره ها‌ :

1- در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمره‌های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال، و میانگین نمره‌های کلیه درس‌های گذرانده شده از اول دوره تحصیلی دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی بنام میانگین کل محاسبه و در کارنامه وی ثبت می‌شود.

 

2- برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نمیسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهای گرفته شده در آن نیمسال تقسیم می‌گردد.

 

3- برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد کل واحدهای محاسبه شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی تقسیم می‌شود.

 

4- نمره درسهای ترم تابستان و درس‌های پذیرفته شده و نیز تکدرس تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می‌شود.

 

5- رای کمیته انظباطی و تخلفات (نمره 25/0) برای همه شرایط در میانگین کل محاسبه می گردد.

 

یادآوری مهم: جهت فراغت از تحصیل و دانش آموختگی، کسب معدل کل حداقل 12 الزامی است.