نظام واحدی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

1- نظام آموزشی در دانشگاه به دو روش نیمه حضوری و مجازی صورت می گیرد و دانشجو نباید منتظر تشکیل کلاس به روش نظام سنتی باشد. در واقع آموزش در این دانشگاه به صورت نیمه حضوری (بر محوریت کتاب و دانشجو) و به صورت مجازی (از طریق آموزش چند رسانه ای) استوار است با اینحال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد کلاسها را بیشتر کند و دانشجویان را تشویق به حضور در کلاس نماید.

 

2- دانشجو موظف است تعداد واحد های انتخابی را مطابق مقررات و برنامه امتحانی اعلام شده در پایان ترم امتحان دهد و عدم شرکت در امتحان به منزله صفر محسوب می شود.

 

3- در مورد درس های پروژه و یا مشابه آن مدت اجرا و تحویل گزارش تا دو نیمسال تحصیلی توسط آموزش مرکز تعیین می شود، بعد از انقضای دو نیمسال در صورت عدم ارائه پروژه یا کار عملی؛ نمره صفر به آن درس تعلق می گیرد و دانشجو موظف به انتخاب مجدد آن درس و پرداخت شهریه است.

 

4-  نمره پایان ترم هر درس نظری و عملی بر اساس تعداد واحد نظری و عملی تعیین می شود یعنی :

تعداد واحد عملی درس × نمره بر مبنای 20 + تعداد واحد نظری × نمره بر مبنای 20

 حاصل تقسیم بر مجموع واحدهای عملی و نظری درس

 

5- ارزیابی بخش نظری متمرکز و بخش عملی توسط استاد انجام می شود.

 

6- درسهای عملی و نظری و یا عملی صرف را نمی توان بصورت خودخوان ارائه کرد.

 

7- کسب نمره قبولی در یک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگرنیست، بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین می شود، کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمی کند.

نکته مهم: کسب 50٪ نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.

 

8- درصورتیکه درسی دارای نمره میان ترم باشد، نمره آزمون از 14 محاسبه شده و 6 نمره میان ترم مطابق ضوابط توسط استاد تعیین می گردد.

 

9- حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست ولی در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهای که بخشی از آن عملی است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم کلاسهای آن به منزله حذف درس می‌باشد.