عدم مراجعه و شرایط لغو عدم مراجعه در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

عدم مراجعه

1- دانشجو موظف است در مهلت‌های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم  مراجعه به منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

2- لغو عدم مراجعه تا یک نیمسال تحصیلی بعهده مرکز می باشد.

3- لغو عدم مراجعه بیش از یک نیمسال بعهده شورای آموزشی استان می باشد.

4- لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی در بخش دانشجویان مشمول اطلاع رسانی شده است.

5- لغو عدم مراجعه بیش از 5 نیمسال در شورای آموزشی استان مطرح و در صورت داشتن سنوات تحصیلی جهت اتمام تحصیلات، تصمیم گیری خواهد شد.

6- صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهد بود.

7- پرداخت شهریه برای نیمسالهای لغو عدم مراجعه شده الزامی است در این صورت آن نیمسالها مرخصی تحصیلی ثبت می شود.

8- صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی که بعلت اتمام سنوات مجاز به وظیفه عمومی معرفی شده بعهده کمیسیون موارد خاص است.

9- ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.

 

شرایط لغو عدم مراجعه

1- دانشجو با توجه به تعداد واحدهای باقی مانده امکان تکمیل سقف دوره را داشته باشد. (به ازای هر 15 واحد درسی یک نیمسال از سنوات مجاز داشته باشد)

2-  امکان کسب حداقل میانگین کل برای فراغت از تحصیل، با توجه به تعداد واحدهای باقی مانده مقدور باشد.