صدور تائیدیه تحصیلی در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

صدور تاییدیه تحصیلی

1- ارسال نامه سازمان متقاضی تاییدیه تحصیلی تحت عنوان دانشگاه پیام نور که دارای شماره ، تاریخ ، مشخصات دانشجو و نشانی سازمان متقاضی باشد .به آدرس دانشگاه پیام نور

2-رسید واریز وجه به مبلغ12000 ریال به حساب شماره بانکی 2178609001007 نزد بانک ملی ایران شعبه بنفشه کد1508 قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی

3-تصویرگواهینامه موقت یادانشنامه پایان تحصیلات مربوط به د انش آموختگان