درخواست تغییر مشخصات در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

 

1- در صورتی که دانشجو پس از قبولی در دانشگاه ، مشخصات خود را تغییر دهد ، لازم است مدارک قانونی شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مرکز/واحد محل تحصیل تحویل و در صورت تغییر نام یا نام خانوادگی مراکز استانی جهت بررسی مورد را به همره فرم تکمیل و تائید شده (ت م/1) به اداره پذیرش و ثبت نام ارسال نمایند.

2- دانشجویانی که نام و نام خانوادگی آنها در کارت دانشجویی اشتباه ثبت شده، لازم است مدارک قانونی خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تکمیل و تائید شده (ت م /1) جهت بررسی به آموزش استان تحویل دهند.

3- کلیه مغایرتهای شناسنامه ای بغیر از نام و نام خانوادگی دانشجویان توسط کارشناسان مراکز/واحدها در سیستم جامع خدمات آموزشی اصلاح می گردد. و اصلاح نام و نام خانوادگی در سازمان مرکزی دانشگاه انجام می شود.