شرایط بازگشت به تحصیل در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

بازگشت به تحصیل

 

نکاتی که در بخش بازگشت به تحصیل بایستی مد نظر دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی قرار گیرد:

الف- دانشجوی اخراجی پس از لغو معافیت و معرفی به ناجا با ارائه گواهی اشتغال به خدمت می تواند مطابق مفاد آئین نامه آموزشی دانشگاه ؛ در حین خدمت سربازی یا پس از آن تا سقف مجاز تعیین شده در هر مقطع تحصیلی با مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهد.

ب- صدور مجوز بازگشت به تحصیل براساس وضعیت و پیشرفت تحصیلی دانشجو میسر خواهد بود.

 

 

شرایط درخواست :

1- امکان تکمیل سقف دوره با توجه به سنوات وجود داشته باشد.

2- امکان احراز حداقل میانگین کل مطابق آیین نامه را داشته باشد.

3- اصلاح میزان تحصیلات در کارت پایان یا معافیت از خدمت فردی که شرایط دریافت آن را ، با توجه میزان تحصیلات مندرج در فرم لغو معافیت ارسالی از مراکز آموزشی به ناجا؛ ندارد ؛ توسط دانشجو ی متقاضی بازگشت به تحصیل .

 

 

 

مدارکی که برای صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان معرفی شده به حوزه ی نظام وظیفه ضروری است عبارتند از:

1- واهی اشتغال به خدمت یا معافیت (کفالت یا پزشکی)

2- فرم خلاصه وضعیت تحصیلی

3- تصویر نامه معرفی دانشجو از سوی مرکز به دایره وظیفه عمومی (نامه اخراجی ) و درخواست متقاضی

بازگشت به تحصیل

 

نکاتی که در بخش بازگشت به تحصیل بایستی مد نظر دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی قرار گیرد:

الف- دانشجوی اخراجی پس از لغو معافیت و معرفی به ناجا با ارائه گواهی اشتغال به خدمت می تواند مطابق مفاد آئین نامه آموزشی دانشگاه ؛ در حین خدمت سربازی یا پس از آن تا سقف مجاز تعیین شده در هر مقطع تحصیلی با مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهد.

ب- صدور مجوز بازگشت به تحصیل براساس وضعیت و پیشرفت تحصیلی دانشجو میسر خواهد بود.

 

 

شرایط درخواست :

1- امکان تکمیل سقف دوره با توجه به سنوات وجود داشته باشد.

2- امکان احراز حداقل میانگین کل مطابق آیین نامه را داشته باشد.

3- اصلاح میزان تحصیلات در کارت پایان یا معافیت از خدمت فردی که شرایط دریافت آن را ، با توجه میزان تحصیلات مندرج در فرم لغو معافیت ارسالی از مراکز آموزشی به ناجا؛ ندارد ؛ توسط دانشجو ی متقاضی بازگشت به تحصیل .

 

 

 

مدارکی که برای صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان معرفی شده به حوزه ی نظام وظیفه ضروری است عبارتند از:

1- واهی اشتغال به خدمت یا معافیت (کفالت یا پزشکی)

2- فرم خلاصه وضعیت تحصیلی

3- تصویر نامه معرفی دانشجو از سوی مرکز به دایره وظیفه عمومی (نامه اخراجی ) و درخواست متقاضی