تغییر رشته و تغییر گرایش در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

 

برای تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است:

1- شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد.

2- حداقل 24 واحد درسی (بغیر ازدرسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده ) گذرانده باشد.

3- میانگین کل 12 داشته باشد.(دروس مردودی در معدل محاسبه می شود)

4- نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته، همان سال وسهمیه کمتر نباشد.

توجه :دانشجویان تکمیل ظرفیت ، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی می شوند ؛نمره آزمون آنها اعلام نشده، و در صورت تقا ضای تغییر  رشته می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

5- تغییر رشته درهمان گروه علمی ودر مقاطع هم سطح  ویا از بالا به پایین امکان پذیر است .

6- دانشجویان رشته های علوم پایه ومهندسی با میانگین15و رشته های علوم انسانی و هنر با میانگین16از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجویان دوره های فراگیر نیز در صورت کسب نمره فوق می توانند تغییر رشته دهند .

7- تغییررشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری و از طریق شرکت در آزمون (بند ج) مقدور است.

8- دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل،پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد .

9- کلیه دروس عمومی و واحد های مشترک با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی   دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده اند عینا با همان نمره رد یا قبول در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

10- تغییررشته دانشجویانی که به دستگاههای خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است.

11- تغییر رشته به رشته تربیت بدنی وطراحی لباس و پارچه به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز وآزمون عملی امکان پذیر نیست.

12- درمواردی که دانشجو دچاربیماری یا سانحه ای شود,  که امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد, با ارسال مدارک, ونظرشورای آموزشی استان, می تواند درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییررشته دهد.

13-تا زمانیکه با تغییررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا مرخصی تحصیلی است.

14-دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییررشته دهد.

15-درصورت موافقت با تغییررشته وثبت نام دررشته جدیدحق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.

16-دانشجویی که  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد, توصیه می شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا فراگیر اقدام نماید.

17- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای تغییر رشته را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

در انتقال توام با تغییررشته, دانشجو باید  هم شرایط انتقال وهم شرایط تغییررشته را کسب نماید.

 

 تغییر رشته بند ج :

درصورتیکه دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری و فراگیر,فاقد شرایط تغییر رشته باشد می تواند فقط یک بار ازطریق شرکت درآزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره حداقل10درهردرس با معدل12تغییررشته دهند.

1- تغییررشته از طریق بند ج فقط در رشته هایی مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره فراگیر را دارد.

2- دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری, درصورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند از طریق بند ج اقدام نمایند.

3- ثبت نام  تغییررشته از طریق بند ج درهرسال تحصیلی فقط یکباردر بهارسال تحصیلی وآزمون آن در ترم تابستان انجام می شود.

4- دانشجویان پذیرفته شده ( قبول شده)در دوره های فراگیر نیز می توانند در آزمون بند ج شرکت نمایند.

5- درزمان ثبت نام برای تغییررشته ازطریق بند ج، دانشجو می تواند درسهای فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نماید و یا از رشته قبلی مرخصی تحصیلی بگیرد.

6- دانشجویان طرح سنتی می توانند در کلیه رشته های ارا ئه شده در دفتر چه فراگیر تقاضای تغییر رشته نمایند.

7- ثبت درسهای فوق درهمان نیمسالی انجام می شود ,که دانشجو ثبت نام داشته است.

8- شهریه درسهای انتخابی مطابق دستور العمل معاونت اداری ومالی دانشگاه می باشد.

9- عناوین درسی و مرکز انتخابی برای امتحان درس های اختصاصی مورد نظر در آخرین دفترچه دوره های فراگیر است.

10- لازم است شرایط پذیرش واحدهای درسی به دانشجو اعلام شود.

11- بلافاصله بعداز تغییررشته نسبت به تطبیق واحد دانشجو اقدام لازم بعمل آید.

 

تغییر گرایش

1- چنانچه دردفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد, گرایش رشته, محض ویا بدون گرایش است.

2- مراکزی که دررشته هایی در دو یا چند گرایش پذیرش دانشجو دارند, لازم است دردومین سال تحصیلی نسبت به انتخاب گرایش خود اقدام نمایند پس از انتخاب گرایش وگذراندن واحد ,حق تغییرگرایش را ندارند.

3- دانشجو می تواند غیرازگرایش مرکز از گرایش های مصوب دانشگاه, درسایرمراکز را نیزانتخاب کند دراین صورت باید واحدهای که درمرکز ارائه نمی شود به نزدیکترین مرکز مهمان شود .

4- دانشجویانی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می کنند, فقط درقالب سنوات مجاز تحصیلی رشته خود می توانند انتخاب واحد نمایند ویا پس از مشخص شدن خدمت وظیفه درخواست تحصیل نمایند.

5- درتغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.

6- دانشجو قبل از آنکه از گرایش خاص انتخاب واحد نماید, باید گرایش خود را مشخص کند.