صدور گواهی دانشجویی

صدور گواهی دانشجوی با درخواست خود دانشجو و با مشخصات شناسنامه ای جهت ارائه به سایر مراکزها فقط به خود شخص دانشجو تحویل داده می شود.