انتخاب واحد و حذف و اضافه

تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی ماده 12

 

1- دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند بجز آخرین نیمسال تحصیلی موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسی هستند.

2- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسی هستند، بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردی که بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب تعداد واحد کمتر هستند.

3- در صورتیکه میانگین نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب12 واحد درسی می باشد.

4- عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.

5- در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی, چه در مرکز و یا مهمان 6 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست ,در بعضی موارد دانشجو تعدادی از واحدهای خود را در مرکز و تعدادی را نیز بصورت مهمان انتخاب می نماید که مجموع واحدهای آنها از 6 واحد بیشتر می شود در این صورت واحدهایی که مهمان شده و بیشتر از سقف مجاز یعنی 6 واحد  باشد, حذف خواهد شد.

6- حداکثر تعداد واحدهای انتخابی براساس مصوبه شورای دانشگاه برای مقطع کاردانی و کارشناسی بشرح زیر تعیین شده است.

میانگین نیمسال قبل کمتر از 12 باشد                    تا 12 واحد

میانگین نیمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد              تا 20 واحد

میانگین نیمسال قبل از 17 تا 20 باشد                   تا 24 واحد

نکته مهم 1: معیار معدل برای حداکثر تعداد واحد، آخرین نیمسالی است که دانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شرکت نموده است.

نکته مهم 2: دانشجویان دو رشته ای با میانگین نیمسال قبل از 17 تا 20 تا 27 واحد در دو رشته و برای کسانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، با تشخیص رئیس مرکز استانی 2 + 12 واحد خواهد بود.

7- دانشجویان رشته تربیت بدنی مجاز به انتخاب 6 واحد عملی می باشند و تنها در ترم آخر و به شرط فراغت از تحصیل می توانند 8 واحد عملی انتخاب نمایند.

8- دانشجویان در اولین نیمسال تحصیلی می توانند طبق ماده 12حداکثر 16 واحد درسی,  با رعایت  پیش نیاز انتخاب نمایند.

9- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند به شرط احراز میانگین کل (حداقل 12) تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.

10- چنانچه دانشجویی فقط یک درس باقی مانده داشته باشد، با نظر شورای آموزشی مرکز و با هماهنگی مراکز استانی می تواند در تکدرس (معرفی به استاد) شرکت کند.

11- دانشجویی که از 1 و حداکثر تا 3 عنوان درسی حداقل 3 بار مردود شود می تواند آن دروس را به صورت معرفی به استاد بگذراند. (این موضوع منافاتی با اجرای بند 10 ندارد)

 

 

حذف و اضافه

1- دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلت های تعیین شده کمتر از دو هفته پس از نیمسال تحصیلی، نسبت به حذف و اضافه درسهای انتخابی بر اساس تقویم دانشگاهی اقدام نماید، مشروط به اینکه تعداد واحدهای باقی مانده ,کمتر از حد نصاب تعیین شده (12 واحد مشمولین و 5 واحد غیر مشمولین) و یا بیشتر نشود.

2- حذف اضطراری: در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا یک هفته به پایان نیمسال یک یا چند درس از درسهای انتخابی را حذف نماید، مشروط به اینکه واحدهای باقی مانده از حد نصاب تعیین شده کمتر نشود در غیر اینصورت کل نیمسال حذف خواهد شد. ( در این مرحله شهریه ای به دانشجو باز پرداخت نمی شود.)

3- در صورت حذف کلیه دروس در یک نیمسال تحصیلی، برای آن نیمسال مرخصی تحصیلی صادر می شود.

4- اگر دانشجو قادر به ادامه تحصیل نباشد می تواند کلیه درسهای انتخابی را حذف نماید.

5- چنانچه درسی بصورت هم نیاز ارائه می شود, دانشجو نمی تواند نسبت به حذف یکی از آنها اقدام نماید, در صورت حذف یکی از آنها دیگری نیز حذف خواهد شد.

6- حذف درس باید با رعایت پیش نیاز صورت بگیرد.

7- در صورتیکه دانشجو، در درس پیش نیاز بعلت حوادث غیر مترقبه غیبت نماید، درس پس نیاز گذرانده شده با نظر شورای آموزشی و ارائه مدارک مستدل قابل پذیرش است.

8- چنانچه دانشجو درسی را علیرغم داشتن نمره قبولی، مجدداً انتخاب نماید چنانچه زمان حذف اضطراری باشد ,حذف می شود, ولی بعد از امتحان, نمره درس فوق بصورت تکرار غیر مجاز ثبت خواهد شد و در میانگین محاسبه نخواهد شد، این موضوع شامل دروس جبرانی نخواهد شد.