نام:
ابوالقاسم
نام خانوادگی:
فرجی
سمت:
 مسئول بایگانی
تحصیلات:
دیپلم
شماره تماس:
داخلی 113
ایمیل: