سامانه اداره کل امور دانشجویان بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی، شخصیتی و ... خدمات مشاوره ای به دانشجویان، ارائه می‌دهد .دانشجویان متقاضی می توانند از طریق آدرس زیر به سامانه مراجعه و با ثبت درخواست خود و بادریافت شماره پیگیری پاسخ را دریافت نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر