اخبار آموزشی
 

پذیرش واحدهای درسی با عنایت به یکصد و دومین مصوبه شورای دانشگاه براساس شرایط زیر صورت میگیرد

: 1 براساس آییننامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه میباشد این فرصت قابل تمدید نیست

 . 2 ها واحدهای درسی در دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی ویا دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ویا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد.

 تبصره 1 : مرجع تأیید واحد ها های دانشگاه ی آزاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی است .

تبصره 2 : از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی مطابق جدول ذیل قابل پذیرش است

 . 3 ها محتوای آموزشی درس ی گذرانده شده قبلی با 80 % ( هشتاد درصد ( محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه آموزشی و پژوهشی مراکز استانی است

 . 4 نمرههای دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها، برای دانشگاههای دولتی، روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پیامنور، مراکز تربیت معلم، آموزشکدههای فنی و حرفهای باشد

 . 5 نمرههای دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعیار صفر تا بیست ومعادل آن در سایر معیارها، ها برای دانشگاه ی غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات غیرانتفاعی حوزه علمیه ودانشگاه جامع علمی کاربردی باشد . تطبیق واحد (معادلسازی)دروس گذرانده شده سطح 1 و 2 و3 حوزه علمیه قم و خراسان با رعایت سایر مقررات برای مقطع کاردانی و کارشناسی قابل معادلسازی می باشد .

تبصره 1 : دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد برای دورههای کاردانی و کارشناسی قابل بررسی و معادلسازی میباشد .

تبصره 2 : تشخیص شمول مدارک دانشجویان خارج ازکشور بایکی از بندهای ( 4 و 5 بر) عهده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه میباشد

 . 6 واحدهای درسی دورههای معادل، پیام نور و یا دوره ها های داخلی دانشگاه و دورههای پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تطبیق واحد در صورت احراز شرایط زیر قابل پذیرش است .

الف) دانشجو درس یا درس را در دانشگاه پیام نور گذرانده باشد.

ب ( درصورتی که دانشجو تا سال 1377 ها واحدهای درسی را در سایر دانشگاه و یا موسسات عالی گذرانده باشد به شرط شرکت در امتحان جامع سازمان سنجش وآموزش کشور وکسب نمره حدنصاب لازم ( دانشجو باید گواهی قبولی را از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ و به دانشگاه ارائه نماید ) قابل بررسی میباشد . حدنصاب نمرههای قابل پذیرش این قبیل دروس حداقل12 باشد . یادآوری مهم : مدارک دورههای معادل و داخلی میبایست با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات Ĥفن و وری یا سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شده باشد

ج ( واحدهای گذرانده شده در دورههای پودمانی دانشگاه علمی کاربردی، به شرط قبولی در امتحان جامع دانشگاه فوق وارائه گواهی مربوطه، با نمره حداقل 12 قابل بررسی ومعادلسازی است

تبصره : دانش آموختگان دورههای پودمانی ورودی سال 83 و پس از آن درصورتیکه درآزمون مقاطع بالاتر که ازطریق سازمان سنجش برگزار میگردد پذیرفته شوند ، از آزمون جامع معاف میباشند

 . 7 به ازای معادلسازی هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد

 . 8نمرههایی که درمعیار صفر تا چهار باشد : = 0) مردود =1 ، ضعیف =2 ، متوسط =3 ، خوب، و 4= عالی ) ؛ نمره متوسط معادل 12، نمره خوب معادل 14 و نمره عالی معادل 17 تعیین میشود. معادل سازی در سایر معیارها به عهده اداره کل خدمات آموزشی خواهد بود .

تبصره: چنانچه واحدهای ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد مراتب بهمراه مدارک موردنیاز برای بررسی به اداره کل خدمات آموزشی ارسال شود . لازم به ذکر است هر 16 ساعت گذرانده شده معادل یک واحد درسی محسوب می شود

 . 9 تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد درصورتی که تعداد واحد یک درس کمتر باشد میتوان ب هصورت تلفیقی چند واحد درسی مرتبط را ، با یک درس ها تطبیق و معادلسازی نمود در هر صورت میانگین نمرات درس ی تطبیقی نباید از حد نصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد

 . 10 کلیه نمرات درس ی تطبیقی درمیانگین کل محاسبه میگردد .

تبصره 1: به ازای هر 15 واحد درسی تطبیق شده، یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسرخواهد شد .

تبصره 2 : شروع سنوات مجاز دانشجویا ،ها ن تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه از سال پذیـــــــرش دانشجو در آزمون سراسری یا فــــراگیر محاسبه خواهد شد) . تبصره 1 برای ایشان اجرا نمی شود(

.11 دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی ( پیوسته ( و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل سازی نمیباشد .

 12. واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی، برای پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته قابل معادلسازی نمی باشد

 . 13 چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر تحویل آموزش شده ولی اخذ کارنامه نمرات تایید شده از موسسه قبلی بعد از موعد مقرر ارسال شود تطبیق واحد بلامانع است .

 
 
امتیاز دهی